تو باید به خودت ایمان داشته باشی، وقتی کسی باورت نداره!