برای آنهایی که به خداوند عقیده دارند، پاسخ بیشتر سوالات بزرگ داده شده است .

 اما برای آن دسته از ما که نمی توانند به سادگی فرمول خداوند را بپذیرند ، جوابهای بزرگ مانند سنگ نوشته نمی مانند.

 ما خودمان را با موقعیتها و کشفیات جدید تطبیق می دهیم. ما انعطاف پذیر هستیم .

عشق نباید یک دستور یا حکم قضایی باشد. مااینجا هستیم تا آموخته های کلیسا ، مراجع دولتی و سیسنم آموزشی مان را یاد نگیریم. ما اینجا هستیم تا شـ*راب بخوریم . ما اینجا هستیم تا جنگ را از بین ببریم. ما اینجا هستیم تا به شگفتی ها بخندیم و زندگیمان را چنان به خوبی خواهیم گذراند که مرگ از همراه بردن ما بر خود خواهد لرزید