بعضی وقتها قلبت نیاز به زمان بیشتری داره برای قبول چیزی که مغزت از قبل میدونسته!