حق محاکمه متهم به اتهامات متعدد در محکمه واحد

سوال؛ اگر یک نفر به انجام ۴ جرم سرقت، خیانت درامانت، جاسوسی و فرار از خدمت نظام وظیفه متهم شده باشد در کدام دادگاه رسیدگی می شود یا جدا جدا?


اولاً؛ می دانیم که طبق قانون، سه دادگاه داریم که برای رسیدگی به جرائم صالح هستند.

الف) دادگاه عمومی؛ که برای رسیدگی به جرائمی که قانون به آنها عنوان جرم عمومی می دهد صالح هستند، مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، چک بلامحل و…

ب) دادگاه انقلاب؛ که برای رسیدگی به جرائمی که قانون آنها را جرم سیاسی یا امنیتی تلقی کرده است، صالح هستند. مثل؛ تبلیغ علیه نظام، اقدامات علیه امنیت، جاسوسی و…


پ) دادگاه نظامی؛ که برای رسیدگی به جرایم نظامیان صالح هستند آن هم فقط در صورتی که نظامی ها در موقع انجام وظیفه نظامی خودشان مرتکب شده باشند. مثل فرار از خدمت، ضرب و شتم متهمان توسط نیروی انتظامی. پس در مورد ۴ اتهام فوق الذکر به اقدام علیه امنیت در دادگاه انقلاب، به خیانت در امانت و سرقت در دادگاه عمومی و به فرار از خدمت در دادگاه نظامی رسیدگی می شود.
ثانیاً؛ اگر همه جرائمی که به متهم نسبت داده می شود، از نظر مجازات یکی هستند و هیچ کدام مجازاتش بیشتر از دیگری نیست و همه آنها در صلاحیت دادگاه عمومی باشند، در این صورت به همه این جرائم در یک دادگاه رسیدگی می شود.
ثالثاً؛ گاهی ممکن است جرائمی که متهم به انجام آنها متهم شده است از نظر مجازات با هم فرق داشته باشند. مثلاً یکی ۳ ماه تا ۶ ماه مجازاتش باشد و دیگری یک سال تا ۳ سال و مثلاً سومی دو سال تا ۱۰ سال مجازت دارد. در این صورت به همه این اتهامات در دادگاهی رسیدگی می شود که برای رسیدگی به جرم سنگین تر (مهمتر) صالح است. مثلاً در مورد سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری چون مجازات کلاهبرداری از همه بیشتر است در دادگاهی رسیدگی می شود که جرم کلاهبرداری در مقر آن دادگاه واقع شده است.استثنا اگر کسی متهم به انجام یک جرم شده باشد مثل سرقت و رسیدگی به اتهام سرقت شروع شده باشد اما در حالی که به اتهام سرقت رسیدگی می شود یک شکایت هم به عنوان کلاهبرداری از او بشود در این صورت به اتهام کلاهبرداری هم در همان دادگاهی که به اتهام سرقت رسیدگی می کند و زودتر رسیدگی را شروع کرده، رسیدگی می شود.
حق محاکمه شرکا و معاونین جرم، همزمان در محکمه واحد


سوال؛ اگر چند نفر با هم مرتکب یک جرم شده باشند و متهم اصلی در تهران باشد اما بعضی از متهمان در قم و یکی در سمنان باشد، آیا هر کدام در شهر خودشان محاکمه می شوند؟پاسخ؛ خیر، در مواردی که جرم توسط چند نفر انجام گرفته، برای اینکه متهمان دارای شرایط مساوی برای تحقیق و رسیدگی باشند همه متهمان در دادسرا و دادگاهی مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرند که به اتهام (مجرم اصلی) در آن دادسرا یا دادگاه رسیدگی می شود. فایده این نحوه رسیدگی این است که اولاً دادگاه با اشراف بیشتری به پرونده رسیدگی و حکم شایسته صادر می کند، ثانیاً ممکن است اظهارات یکی از متهمان به نفع دیگران مورد استفاده قرار گیرد و از تضییع حقوق افراد به این طریق جلوگیری می شود.

حق تحصیل اطلاعات از پرونده