«زندگی دشوار است. این حقیقتِ بزرگی است؛ یکی از بزرگترین حقایق.

 حقیقت بزرگی است؛ چون، وقتی ما واقعاً این حقیقت را در می‌یابیم، از آن در می‌گذریم.


 وقتی به واقع بدانیم که زندگی دشوار است، وقتی واقعاً آن را درک کنیم و بپذیریم،

 آن گاه زندگی دیگر دشوار نیست. چون وقتی پذیرفته شد، این واقعیّت که زندگی دشوار است، دیگر اهمیّتی ندارد.»