( دادرسى) هزینه اى كه در خواست كننده تامین خواسته باید بپردازد( ماده 688 آئین دادرسى مدنی ).