میزان حقوق بازنشستگی: میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده 78 و 79 قانون استخدام كشوری عبارت است از معدل خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت. (ماده 1 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری مصوب 13/12/1368)  • میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این‌كه حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نكند. (ماده 78 قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345)

  • میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یك سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنین خدمت كه در هر حال از آخرین حقوق نباید تجاوز كند. (ماده 74 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

  • میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری كل كشور عبارت از یكی سی‌ام مجموع آخرین حقوق و كمك مزایای دریافتی و برای درجه‌داران جزء و افراد داوطلب یك‌سی‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود كه در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز كند. از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی صدی بیست و پنج علاوه خواهد شد. (تبصره 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 18/1/1328)