دراین تفسیر یكی از دوهدف ذیل وجود دارد:

 الف - تعیین مدلول قانونی كه فاقد صراحت كافى است. 

ب- تعیین حد شمول یك قانون. دراین تفسیر سابقا فقط سعى مى شد كه مراد مقنن كشف شود ولوآنكه مراد مقنن با مصالح اجتماعى تباین داشته باشد

 ولى درزمان ما این فكر متروك است وسعی بر این است كه نتیجه تفسیر قانون بامصالح اجتماع هماهنگ باشد. 

این اصطلاح در مقابل ((تفسیرقانون براى حل موارد سكوت آن)) استعمال شده است.