امتیازات و قابلیت های گذشته و حال  حاضر خود را بنویسید ( هر چند کوچک )

این برگه را به مدت یک ماه با صدای بلند در خلوت هر روز بخوانید