در خلع ید بین متصرف و مالك، قراردادى كه در آن نحوه تخلیه مقرر شده باشد موجود نیست، یعنى تصرفات متصرف فعلى از همان ابتدا غاصبانه بوده است.

٢در تخلیه ید تصرفات شخص از ابتدا غاصبانه نبوده است بلكه از زمانى كه موعد تحویل فرا می رسد و شخص تخلیه نمى كند، تصرف او غاصبانه می شود