بسیاری از مدیران در مشاغل، با اجرای یک پروژه، تنها به جلو نگاه می‌کنند. سپس با ایجاد یک مشکل،
 این دیگران هستند که توسط او سرزنش می‌شوند.

 اما Bensusan معتقد است که برای جلوگیری از انجام این کار اشتباه، باید خود را به‌طور مداوم ارزیابی کنیم. اما متد او برای انجام این کار چیست؟ وی می‌گوید: «یک آینه ذهنی در دفتر خود داشته باشید.


 سپس باید به‌طور مداوم در آن نگاه کنید و از خود بپرسید که آیا کار درستی انجام می‌دهم؟ اگر دیگر افراد را مقصر می‌دانید، پس شکست می‌خورید.»