پس از انجام یکسری تحقیقات اولیه توسط دادسرا ( استماع شهادت شهود، تنظیم صورت جلسات و اخذ اظهارات شاکی و متهم و مطلعین و ... ) و شکل گیری پرونده، کیفیت محاکمه توسط قاضی به شرح ذیل انجام خواهد شد که توجه شما را به آن جلب می نمایم .


لازم به ذکر است بعد از انجام تحقیقات اولیه و اثبات مجرمیت متهم، دادسرا به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهم اقدام نموده و پرونده جهت صدور رای به دادگاه جزایی ارسال خواهد شد. چنانچه از نظر دادسرا، متهم مرتکب جرمی نشده و یا شاکی نتوانسته باشد ادعای خود را به اثبات برساند دادسرا مبادرت به صـدور قرار منع تعقیب خواهد نمود .


‌ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری):پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:

‌الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.


ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد‌نمی‌باشد.


‌تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار كرد.