كسیكه درعقد یا ایقاعى، مالى باو مننقل میشود ناقل همان مال را منتقل عنه گویند. 

هم چنین است اگرمال به حكم قانون منتقل شود مانند ارث. در این صورت وارث منتقل الیه است.

 آداژ معروف فقهى مربوط باین اصطلاح (و اصطلاح منتقل عنه) این است: التصرف فیما انتقل عنه فسخ و فیما انتقل الیه اجازة. یعنى تصرف صاحب خیار در مالى كه داده است فسخ محسوب است و تصرف وى در مالى كه بدست آورده است اسقاط خیار است.