ماده 107 قانون مجازات اسلامی :

 مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است:

 جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضای 20 سال، 

جرایم تعزیری درجه 4 =  با انقضای 15 سال، 

جرایم تعزیری درجه 5 =  با انقضای 10 سال،

 جرایم تعزیری درجه 6 = با انقضای 7 سال و

 جرایم تعزیری درجه 7 و 8 =  با انقضای 5 سال.