ریسک کن. اگه نتیجه اونی نبود که انتظار داشتی، حداقل میتونی بگی تلاش کردم!