۱- اگر می خواهـید به  اهداف برسید و همیشه به اندازه امروز برای رسیدن به آن ها ذوق و شوق داشته باشید و مشتاق و مصمـم بـاشیـد،هـر روز قـبل و بـعد از خـواب اهـداف خـــود را مـرور كنــید.۲- هـر روز كاری هرچند كوچك برای رسیدن بـه اهـداف خود انـجام دهـید حتـی 1دقـیقه۳- تعییــن هـدف ، پـایـه هـمه مـوفقـیت هـای زنـدگی و اولـین قـدم بـرای تــبدیل ذهــنیت هـا بـه عیـــنیت هــا ســـت.۴- پـس از تــعیین هـدف، بـایـد بـلافـاصلـه بــرنامـه ای ریخـت وتـلاش و كـوشـشی بـی وقــفه و شـدید را بـــرای رسیدن بـه اهداف آغـاز كـرد.۵- هـمه افراد انسانی به پیشرفت مداوم و بدون وقفه نیاز دارند.۶- تنهـا داشـتن هـدف نیست كـه دارای اهمیت است، بلكه شیرینی های زندگی كه در راه رسیدن به هدف نصیبتان می شود نیز به همان اندازه مفید است.۷- به این نكته توجه داشته باشید كه داشتن جهت و هدف در زندگی مهمتر از دستاوردهای فردی است.۸- بپذیرید كه سرخوردگی ها هم گاهی ممكن است فرصتی برای دگرگونی باشند.۹- از غربـال ذهنـی در مسـیر اهـداف استفاده نمائید زیرا همیـنكه تـصمیـم بگیرید و از احساسات قوی خود استفاده كنید و به خـود بقبولانید كه چـیزی دارای اهمیت و اولویت است و به طور مداوم به آن توجه داشته باشید،تمام نیروهای درونی در جـهت تحـقق آن بسیج می شوند.

۱۰- هدف ها رؤیایی هستند كه باید در زمان معینی عملی شوند.۱۱- حداقل روزی دو مرتبه اهداف خود را مرور كنید و در نظر مجسم سازیدو لذتی كه از نیل به آن اهداف ارزشمند خواهید بـرد بـه تصور  آورید.۱۲- رسیدن به اهداف به خودی خود باعث خوشبختی دراز مدت نمی شود،بلكه از طریق تعقیب هدف،شخصیت شـما ساخـته می شـود.برای رسـیدن به هدف ناچـار بـاید موانعی را از سر راه خود بـرداریـد،و این كار به شما احساسی عمیق و پایدار از كمال و موفقیت می دهد.

۱۳- چگونه فردی باشم تا به خواسته های خود برسم؟۱۴- عامل موفقیت انسان های موفق در این است كه باور دارند كه((هرگز این هدف را كنار نمی گذارم،مگر اینكه عمل مثبتی را در جهت رسیدن به آن انجام داده باشم)).۱۵- بـه خاطر داشته باشید كه در مـورد هر یـك از اهداف یك ساله خـود،بایـد هرروز حـداقل یـك بـار احسـاس پیشرفت و موفقیت بكنید.۱۶- رسیـدن بـه یـك هـدف هیـچ ارزشی نـخواهد داشت، مگر اینكه پیش از رسیدن به آن،هدف های تازه تر و بزرگتری را برای خود در نظر بگیرید.۱۷- چگـونه ممكن است كسی ،پس از رسیدن به خواسته های قلبی،شور و هیجانی را كه ناشی از هدف دار بودن زندگی است از دست ندهد و همـچنان امیدوار و پـر تحـرك باقـی بمانـد؟راهـش آن اسـت كه به محض نزدیك شدن به هدف مورد نظر،بلافاصله هدفی والاتر و تازه تر برای خود معین كند.۱۸- باید بدانیم كه هدف نهایی،خدمت و خیر خواهی است.


منبع : فکر برتر